Товариство молодих учених

English French German Italian Russian Spanish

При кафедрі маркетингупрацює наукове товариство студентів, аспірантів та молодих учених (НТСАМУ), яке створено  з  метою  всебічного  сприяння   науковій, винахідницькій та творчій діяльності молодих учених і студентів, підготовки кадрів для науки і навчального процесу, виконання наукових досліджень, упровадження новітніх досягнень науки в роботу студентської молоді, відображення, захисту і реалізації професійних та інтелектуальних інтересів і прав наукової молоді та студентів у КрНУ імені Михайла Остроградського.

            Основними напрямами діяльності НТСАМУ кафедри маркетингу є:

–         сприяння формуванню умов для розкриття наукового, дослідницького потенціалу молодих учених і студентів кафедри;

–         формування особистості дослідника, сучасного вченого з широким науково-соціальним світоглядом;

–         пошук, залучення до науково-дослідної роботи і підтримка талановитих студентів з метою сприяння якнайшвидшому професійному росту наукової молоді, поточний моніторинг їх досягнень;

–          організація збору і поширення інформації про фонди, що здійснюють грантову підтримку молодих учених;

–         сприяння публікаціям молодих учених, забезпечення методичної, організаційної підтримки;

–         проведення наукових семінарів, що висвітлюють стан питань у різних галузях знань;

–         організація та забезпечення участі наукової молоді у конкурсах наукових праць як на університетському, всеукраїнському так і на міжнародному рівнях, участь в обговоренні поданих на конкурс робіт.

 

Представники НТСАМУ кафедр та факультетів нашого університету  на Загальних зборах

 

Головою НТСАМУ кафедри маркетингу обрано старшого викладача  Збиранник О.М.

Товариство кафедри проводить спільні тематично-інформаційні семінари з іншими кафедрами та факультетами нашого університету, приймає участь у регіональних молодіжних науково-практичних конференціях, в яких також беруть участь учні ліцеїв, шкіл, технікумів міст нашого регіону.

Першочерговою задачею Товариста є активне залучення кураторів груп на початку роботи зі студентами перших курсів.

Щорічно для залучення першокурсників до наукової діяльності кафедри головою НТСАМУ кафедри маркетингу Збиранник О.М. проводиться тематично-інформаційний семінар “Якщо ти робиш перші кроки в науці”, на якому йде мова про організаційні принципи діяльності НТСАМУ, умови вступу та членства у товаристві, права та обов’язки.

 

Учасники тематично-інформаційного семінару “Якщо ти робиш перші кроки в науці”

 

Серед студентів 3, 4 курсів проводиться опитування на тему «Залучення студентів до наукового середовища в процесі навчання в університеті». Безсумнівним індикатором адекватності та надійності отриманих результатів була анонімність у проведенні опитування і складалося з декілька блоків, кожен з яких висвітлював окремий аспект проблеми: уявлення студентів про науково-дослідну діяльність; необхідність, обов’язковість науково-дослідної діяльності та ін. Наведені відповіді характеризують адекватне, виважене і серйозне сприймання проблеми науково-дослідницької діяльності студентів.

Протягом останніх років спостерігається не лише збільшення чисельності членів студентського наукового товариства, а й значне підвищення результативності його діяльності. Товариством на засіданнях обговорюється питання міжнародної мобільності молодих учених і можливі шляхи її покращення, зокрема конкретні питання організації обмінів, які стосуються магістерських та PhD-програм.

Робота НТСАМУ на кафедрі маркетингу ведеться за такими напрямами:

І. Робота студентських гуртків за напрямами науково-дослідної роботи:

Види науково-дослідних робіт

Назва

Кількість залучених студентів

ПІБ студентів

Наукові гуртки

Науково-практичні засади формування товарної політики підприємства (керівник, к.е.н. Латишев К.О.)

11

 

Лисенко І.В., Нікітчук Н.С., Остренко М.О., Проценко І.С., Романенко В.В., Ромашина К.І., Рубан А.О., Савранська О.О., Шерметов В.О., Григорян А.С., Галбург І.Г.

Сучасні тенденції, перспективи та проблеми розвитку логістики (керівник, доц. Мороз О.В.)

12

Войтенко А.В., Гриценко К.Є., Грицик Н.В., Дубнянська М.М., Зайцев С.С., Іванченко В. С., Іванченко В.С., Ковган В.О., Колісникова К.І., Комаров В.А., Копотун М. А., Левашова С.М.,

Методологія та організація маркетингових досліджень (керівник,  проф. Кратт О.А.)

10

Ковальов Р.І., Корявченков О.В., Низенко Д.В., Патракеєва І.В., Руденко Ю.І., Цвєтов С.В., Чиньонова А.О., Кім У.В., Шатравка І.В., Щербань А.В.

Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства (керівник, старш. викл. Збиранник О.М.)

12

Лихацька Н.С., Черненко Т.А., Грудістов Р. Г., Даценко І.В., Корнієвська Т.М., Мельніков М.С., Муль Є.Ю., Пилипчук О.С., Стеблина О.В., Олефір В.В., Сукач Ю.М.

Проблемні групи

Впровадження новітніх технологій в маркетинговому інструментарію (керівник. доц. Романенко І.П.)

        10

Івасенко Є.О., Савєлов Р.К., Івашин К.О.,   Арестов Р.І., Бондаренко А.О., Білик В.О., Грицай О.С., Доненко А.А., Синицький В.В.,   Карнаухова М.Р.

Науково-дослідні лабораторії

Інноваційні технології енергозбереження та екологічної безпеки (керівник, проф. Сокур М.І.)

        9

Тягун В. Г., Хабунь А.І., Шарікова Д.А.,   Бережна О.А., Крюк В.В., Постіл А.О., Третьякова М. О., Флакей Т.В., Черевко Д.О.

Студентські наукові товариства

Школа маркетингу від А до Я

(керівник, старш. викл. Збиранник О.М.)

      11

Грибіник Є.В., Григоренко Д.Г., Залюбовська А.Ю., Золотоус М.І., Іванова І.І., Курілов О. В., Мірошніченко А.О., Пащевська А.Р., Потопольський А.О., Тамик А.С.,  Яришева Є.М.

 

ІІ.  Участь студентів, аспірантів та молодих учених у конференціях:

Назва конференції

2012

2013

   2014

2015

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

«Фінансово-економічні проблеми сучасного світу: шляхи і перспективи їх вирішення на мікро-, макро- та мегарівнях», лютий, м. Кременчук

5

7

5

6

Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція

«Фінансово-економічний розвиток України в умовах глобалізаційно-інтеграційних процесів», лютий, м. Львів

6

4

2

3

Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених

«Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», квітень,

м. Кременчук

9

13

12

6

Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та науковців

«Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону", квітень, м. Кременчук

8

7

6

4

Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки – XXI сторіччя», травень, м. Запоріжжя

4

4

2

2

Міжнародна науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи", жовтень,

 м. Кременчук

7

9

11

7

Міжвузівська науково-практична конференція з маркетингу на тему: «Маркетинг:від задоволення потреб до їх формування», жовтень, м. Кременчук

10

11

8

6

Міжнародна науково-практична конференція

 «Сучасна економіка та пошук ефективних механізмів господарювання», жовтень, м. Київ

4

5

5

4

Міжнародна науково-практична конференція

«Інноваційні економічні технології для розвитку підприємств, регіонів, країн», жовтень, м. Дніпропетровськ

8

9

4

4

Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансова  інфраструктура: формування, проблеми та перспективи розвитку в умовах інноваційної економіки», листопад,

м. Київ.

4

3

4

4

Міжнародна науково-практична конференція: «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності», грудень, м. Кременчук

10

11

8

4

Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг в Україні», грудень, м. Київ

10

11

8

5

Всього

83

94

75

55

 

 Студентка Тороп Юлія з доповіддю на Міжвузівській науково-практичній конференції з маркетингу на тему: «Маркетинг:від задоволення потреб до їх формування»

 

Представники студентства і викладацького складу на міжвузівській науково-практичній конференції з маркетингу на тему: «Маркетинг:від задоволення потреб до їх формування»

 

Робота секцій «Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки» та «Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг»  міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»

Робота секції «Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки» міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи"

ІІІ. Участь студентів кафедри маркетингу  у  Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

У 2012 році переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт стали:

Диплом ІІІ ступеня  отримала студентка Самойленко І.В. за напрямом «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища»; Диплом ІІІ ступеня  отримав студент Шевцов С.В. за напрямом «Електричні машини та апарати».

У 2013 році диплом ІІІ ступеня отримала Некрасова А.А. за напрямом «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці».Науковий керівник: д.т.н., проф. Сокур М.І.

У 2014 році диплом ІІ ступеня отримала Самойленко І.В. за напрямом «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці».Науковий керівник: д.т.н., проф. Сокур М.І.

У 2016 році  диплом ІІ ступеня отримала Кукса О.Л. за напрямом «Гірництво».Науковий керівник: д.т.н., проф. Сокур М.І.

Грамоти та Дипломи

Переглянути

Log in