Дисципліни

English French German Italian Russian Spanish

СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІН БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 075 – «МАРКЕТИНГ» 

Найменування дисципліни

Характеристика дисципліни

Маркетинг

Метою дисципліни є виклад теоретичних основ, базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та розгляд її пріоритетів в сучасних умовах. Основними завданнями дисципліни є ознайомлення студентів з відповідними теоретичними поняттями, категоріями маркетингу, сучасними тенденціями в маркетингу; опанування методологічним апаратом організації маркетингової діяльності на підприємствах; виховання здатності до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності . Предметом дисципліни є філософія підприємницької діяльності, зорієнтованої на задоволення потреб і запитів споживачів.

Маркетингова товарна політика

Метою дисципліни є виклад науково-теоретичних основ планування продукту в маркетинговій діяльності, головних методологічних та організаційно-економічних принципів оптимізації товарної політики, розробки товарів та послуг ринкової новизни. Завданнями дисципліни є: засвоєння узагальнених в теорії маркетингу класифікаційних ознак товарів та послуг споживчого і виробничо-технічного призначення, методів визначення конкурентоспроможності та місця продукту на ринку товарів та послуг; навчання сучасним методам планування та розробки продукту, упаковки, товарної марки. Предметом дисципліни є товарна політика суб’єктів господарської діяльності маркетингової орієнтації з позицій системного аналізу.

Маркетингова цінова політика

Метою дисципліни є: формування у студентів цілісного уявлення з питань розробки та реалізації маркетингової цінової політики; вивчення питань ціноутворення на нові і традиційні товари та послуги, які випускають і надають підприємства. Завданням дисципліни є: висвітлення і аналіз маркетингових процесів ціноутворення. До основи курсу покладено логічно та функціонально пов’язані розділи, в яких висвітлюються принципи побудови та управління маркетинговою ціновою політикою, практичні аспекти управління ціновою політикою на підприємстві. Предметом дисципліни є ціна як елемент комплексу маркетингу.

Маркетингові дослідження

Метою дисципліни є розгляд питань системи, методів та алгоритмів вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, шляхів і резервів його маркетингового розвитку. Завданнями дисципліни є: ознайомлення з відповідними категоріями, методиками та алгоритмами; відпрацювання практичних навичок, їх використання в процесах маркетингових досліджень; прищеплення навичок творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства відповідно до результатів досліджень. Предметом дисципліни є взаємовідносини підприємства з суб’єктами, силами та умовами, які оточують його, а також з його маркетинговим мікросередовищем.

Інфраструктура товарного ринку

Метою дисципліни є розгляд теорії розвитку інфраструктури товарного ринку як найважливішої частини ринкової економіки та здатність знаходження та реалізації рішення з інтенсифікації та підвищення ефективності цієї сфери. Завданнями навчальної дисципліни є ознайомлення з інфраструктурою товарного ринку та її місцем у ринковій економіці; вміння самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з аналізом та обґрунтуванням ефективного функціонування і розвитку як інфраструктури товарного ринку в цілому, так і її окремих підприємств та організацій. Предметом дисципліни є діяльність суб’єктів інфраструктури товарного ринку із забезпечення ефективного функціонування сфери обігу та її інтенсифікації.

Поведінка споживача

Метою дисципліни є формування у студентів знань і навичок з практичного використання засадних положень теорії поведінки споживачів задля підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства. Завданнями дисципліни є ознайомлення з основними положеннями теорії споживчої поведінки; розгляд правових та фінансово-економічних положень роботи зі споживачами; опанування практичних навичок роботи зі споживачем та управління його поведінкою. Предметом дисципліни є маркетингова система управління поведінкою споживачів.

Логістика

Метою дисципліни є навчання студентів основним методам і правилам логістики, як основного інструмента ринкової економіки. Завданням дисципліни є управління матеріальними, інформаційними, грошовими та іншими потоками, котре дає змогу фірмам та організаціям пристосуватись до мінливих ринкових умов, отримання на ринку своєї найбільшої частки і переваг перед конкурентами. Предметом дисципліни є промислові підприємства, власні фірми, організації посередників, торговельні та транспортні організації.

Маркетинг промислового підприємства

Метою дисципліни є вивчення науково-теоретичних та практичних питань промислового маркетингу, сучасних концепцій його розвитку, головних методологічних та організаційних питань його використання в сучасних умовах. Завдання дисципліни полягає у засвоєнні узагальнених в теорії і практиці маркетингових стратегій та концепцій промислового маркетингу; здобутті знань з питань маркетингових досліджень в умовах переходу до ринкової економіки; вивчення питань методології розробки і планування маркетингових стратегій та їх реалізації промисловими підприємствами. Предметом дисципліни є промисловий маркетинг підприємств як суб’єктів виробничо-економічної діяльності.

Маркетинг закупівель

Метою дисципліни є надання студентам знань про особливості маркетингу закупівлі та засвоєння практичних навичок застосування маркетингового інструментарію при закупівлі матеріальних ресурсів. Завданнями дисципліни є формування у студентів стійких знань з теорії маркетингу закупівлі матеріальних факторів виробництва; набуття вмінь і навичок при формуванні попиту, виборі постачальника та здійсненню закупівлі матеріально-технічних ресурсів для виробничого підприємства. Предметом дисципліни є система засобів і типологія маркетингу закупівлі, методи, процеси і дії суб’єктів на індустріальному ринку закупівлі матеріальних факторів виробництва.

Управління продажем

Метою дисципліни є: надання студентам теоретичних знань та практичних навичок щодо формування системи продажу, створення і функціонування маркетингових каналів; теоретико-методологічних аспектів організації продажу для сервісних та промислових підприємств. Завданнями дисципліни є: вивчення сутності та значення управління продажем товарів та послуг; розгляд питань щодо розробки та реалізації стратегії і тактики управління продажем; організація ефективної діяльності суб’єктів в маркетингових каналах з продажу. Предметом дисципліни є діяльність суб’єктів ринку з організації, планування, мотивації, контролю та ефективності задоволення споживчого попиту шляхом товарно-грошового обміну.

Маркетингові комунікації

Метою дисципліни є вивчення системи, методів та алгоритмів маркетингових комунікацій, а також зарубіжного досвіду в галузі товаропросування. Завданнями дисципліни є ознайомлення з відповідними категоріями маркетингових комунікацій, методиками розробки бюджету рекламних кампаній, алгоритмами розрахунків ефективності рекламного звернення до цільової аудиторії; відпрацювання практичних навичок використання реклами в процесі товаропросування і творчого пошуку для вдосконалення товаропросування в сучасних економічних умовах в Україні. Предметом дисципліни є взаємовідносини рекламодавців з рекламними агентствами, засобами масової інформації та консалтинговими (науково-дослідними) фірмами, а також з іншими організаціями, які впливають на товаропросування в Україні.

Маркетинг послуг

Метою дисципліни є поглиблення знань студентів щодо особливостей маркетингу послуг як специфічного товару та умов, механізмів і інструментів використання його в діяльності організацій. Завданнями дисципліни є: розуміння суттєвості маркетингу у сфері послуг, його особливостей; вивчення ринку послуг, його структуризації на світовому і державному рівнях, регулювання і нормативного забезпечення; засвоєння особливостей маркетингового інструментарію в діяльності організації і підприємств у сфері послуг; уміння використовувати отримані знання в практичній діяльності. Предметом дисципліни є теорія і практика застосування маркетингу у сфері послуг.

 

 СТИСЛА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІН МАГІСТРСЬКОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 075 – «МАРКЕТИНГ»

Найменування дисципліни

Характеристика дисципліни

Стратегічний маркетинг

Метою дисципліни є засвоєння теоретичних основ та опанування практичних навичок стратегічної маркетингової діяльності фірми. Основні завдання дисципліни: засвоїти сутність і зміст маркетингового середовища та його вплив на стратегічну діяльність фірми; опанувати методику маркетингового стратегічного аналізу та його інструментів (особлива увага приділяється SWOT-аналізу); ознайомитися з існуючими різновидами маркетингових стратегій фірми та вміти розробляти їх у певній стратегічній ситуації. Предметом дисципліні є стратегічна маркетингова діяльність підприємства.

Товарна інноваційна політика

Метою дисципліни є вивчення головних напрямів розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вдалих товарів. Завдання дисципліни: надати достатніх знань із визначальних положень маркетингу продуктових інновацій; навчити ефективному застосуванню результатів наукових досліджень, технологічних інновацій, маркетингу нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товарів; сформувати навички використання для розробки інноваційних продуктів сучасних методів та прийомів генерування ідей. Предметом дисципліни є інноваційна діяльність підприємств при створенні товарів.

Маркетинговий менеджмент

Метою дисципліни є виклад принципів, завдань та функцій управління маркетинговою діяльністю підприємства, розгляд алгоритмів, стратегій та політики організації, планування, реалізації та контролю цих процесів. Основними завданнями дисципліни є: ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та процесами маркетингового менеджменту; відпрацювання практичних навичок, розв’язування маркетингових завдань та виконання відповідних функцій; виховання здатності до творчого пошуку напрямів та резервів, удосконалення систем та процесів управління маркетинговою діяльністю підприємства. Предметом дисципліни є маркетингова управлінська діяльність підприємства.

Рекламний менеджмент

Метою дисципліни є навчання майбутніх фахівців основам розробки рекламних кампаній. Завданням дисципліни є надання студентам можливості засвоєння таких основних напрямів рекламної діяльності підприємства: дослідження ринку реклами; створення фірмового стилю; визначення стратегії і тактики рекламної діяльності підприємства; розробка оригінал-макетів рекламних звернень; розробка медіа-плану роботи підприємства зі ЗМІ. Предметом дисципліни є рекламна діяльність підприємства.

Управління збутом

Метою дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань, практичних навичок та вмінь щодо принципів та правил ведення збутових комунікацій та розробки політики збутових комунікацій на підприємстві. Завдання дисципліни: вивчення теоретичних аспектів побудови збутових комунікацій; ознайомлення з системами управління збутовими комунікаціями; набуття студентами навичок і вмінь формування політики збутових комунікацій; формування практичних навиків ведення комунікацій спрямованих на збут. Предметом дисципліни є управлінська діяльність зі збуту продукції підприємства.

Програмне забезпечення маркетингових рішень

Метою дисципліни є формування у студентів сукупності знань в області теорії та практики інтернет-маркетинг;. Завдання дисципліни: сформувати знання з теорії інтернет маркетингу; ознайомити з принципами інтернет маркетингу; допомогти набути вмінь та навичок самостійної розробки та проектування діяльності у сфері інтернет-маркетингу; навчити використовувати глобальний інформаційний простір задля пошуку потрібної інформації, розміщення власної інформації в інтернет та розв’язання маркетингових завдань за його допомогою. Предметом дисципліни є діяльність з просування продукції підприємства за допомогою інтернет-маркетингу.

Log in