Склад кафедри

English French German Italian Russian Spanish


Кратт Олег Адольфович

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Кваліфікацію «економіст» здобув у 1983 р. у ДонДУ за спеціальністю «Економіка та планування матеріально-технічного постачання». Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук захистив у 1989 р. у МІНГ імені Г.В. Плеханова зі спеціальності 08.00.06.  – Економіка, планування і організація управління матеріально-технічним постачанням (за галузями). Тема «Соціально-економічні критерії, резерви та умови підвищення ефективності управління металозабезпеченням». Дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук захистив у 2005 р. у ІЕПД НАН України зі спеціальності 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Тема «Методологічні основи формування кон’юнктури ринку послуг вищої освіти».

Викладає дисципліни: «маркетинг», «маркетинг комунікацій», «маркетинг послуг»,  «маркетинг відносин».

Наукові уподобання: метаморфози вітчизняної вищої освіти у контексті інтересів особистості, суспільства та бізнесу; типологія застосування маркетингового інструментарію у сферах матеріального і нематеріального виробництва; методологія співвідношення впорядкованості й випадковості з позиції самоорганізації економічних систем; методи квантифікації. 


  

Сокур Микола Іванович

професор кафедри маркетингу, доктор технічних наук,професор

Кваліфікацію «гірничого інженера електромеханіка» здобув у 1956 р. у Ворошилівському гірничо-металургійному інституті за спеціальністю «Гірнича електромеханіка». Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук зі спеціальності 05.05.06 – гірські машини захистив у 1980 р. у Всесоюзному науково-дослідному и проектному інституті механічної обробки корисних копалин (м. Ленінград). Тема «Исследования и разработка методов и средств совершенствования конструкции повышения эффективности и надежности мельниц самоизмельчения». Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.05.06 – гірські машини захистив у 1997 р. у ІГТМ АН України. Тема: «Розробка наукових основ створення і підвищення ефективності роботи апаратів для дезінтеграції руд».

Викладає дисципліни: маркетинг, маркетингова політика розподілу, інфраструктура товарного ринку, стратегічний маркетинг, управління збутом, маркетинг закупівель, управління маркетингом.

Наукові уподобання: фундаментальні наукові дослідження по напрямках геотехнічна механіка і енергозбереження. Латишев Костянтин Олександрович

доцент кафедри маркетингу, кандидат економічних наук, доцент

Кваліфікацію «менеджер-економіст» здобув у 1998 р. у Кременчуцькому державному політехнічному інституті  за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук захистив у 2013 р. у ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» зі спеціальності 08.00.04.  – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема «підвищення міжнародної конкурентоспроможності продукції автобудівного підприємства».

Викладає дисципліни: «Маркетингова товарна політика», «Товарна інноваційна політика».

Наукові уподобання:управління конкурентоспроможністю продукції;дослідження кон’юнктури ринку комерційних автомобілів. 


Мороз Олена Василівна

доцент кафедри маркетингу, кандидат економічних наук, доцент

Кваліфікацію «економіст» здобула у 2000 р. у Кіровоградському державному технічному університеті за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами». Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук захистила у 2011 р. у Національному транспортному університеті (м. Київ) зі спеціальності 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (автомобільний транспорт та дорожнє будівництво). Тема «Муніціпально-приватна модель організації міського пасажирського автотранспорту».

Викладає дисципліни: «товарознавство», «логістика», «маркетинг промислового підприємства», «маркетинг в галузі автотранспорту», «транспортна логістика». 

Наукові уподобання: маркетинг підприємств автотранспорту. 


 

 

Збиранник Оксана Миколаївна

старший викладач кафедри маркетингу

Здобула кваліфікацію «економіст» у 2003 р. у Кременчуцькому державному політехнічному університеті за спеціальністю «Економіка підприємства» і отримала диплом з відзнакою. Навчається у аспірантурі за спеціальністю 08.00.04.  – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації «Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на засадах інноваційного розвитку».

Викладає дисципліни: «маркетингове планування», «маркетинговий аналіз», «маркетингові дослідження», «бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування».

Наукові уподобання: методика оцінки конкурентоспроможності машинобудівних підприємств Кременчуцького регіону в умовах інновацізації економіки. 


Герасимчук Вікторія Володимирівна
Herasymchuk Viktoria

Посада: старший викладач кафедри маркетингу.

Здобута освіта: у 2003 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста, диплом з відзнакою.
У 2015 році закінчила аспірантуру Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського зі спеціальності 08.00.04 Економіка та управління підприємствами. Тема дисертації: «Управління маркетинговим потенціалом підприємства», науковий керівник: к.е.н., доц. Богдан О. І.

Досвід роботи: стаж науково-педагогічної роботи у вишах складає понад 10 років.

Навчально-методична робота: Проведення семінарських занять з дисциплін: «Інфраструктура товарного ринку», «Міжнародна торгівля», «Маркетинг», «Теорія матеріальних цінностей», «Основи підприємництва», «Вступ до спеціальності».

Наукові здобутки і уподобання: 5 статей у фахових виданнях, 1 навчальний посібник з грифом МОН, 55 тез доповідей на науково-практичних конференціях.Наукові уподобання: ­­­­­­­­­­­­­­управління маркетинговим потенціалом підприємства.


Пряхіна Катерина Андріївна
Prjahіna Katerina

Посада: асистент кафедри маркетингу.

Біографічні дані:

Здобула кваліфікацію «менеджер-економіст» у 2010 р. у Кременчуцькому державному університеті імені Михайла Остроградського і отримала диплом з відзнакою.

У 2013 році закінчила аспірантуру Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського зі спеціальності 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами. Тема дисертації: «Механізм формування кадрового забезпечення машинобудівних підприємств», науковий керівник: д.е.н., професор Почтовюк А.Б.

Є фіналістом програми «Відкритий світ» при бібліотеці Конгресу США, адмініструється організацією Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils), напрям «Освіта». У 2016 році проходила стажування  в Інституті Технологій та Бізнесу Чеського Будейовіце, Чеська Республіка.

 

Навчально-методична робота: Проведення семінарських та практичних занять з дисциплін: «Логістика», «Рекламний менеджмент», «Соціальна відповідальність», «Маркетингова товарна політика», «Маркетинг відносин».

 

Наукові здобутки і уподобання: 28 статей у фахових виданнях України та міжнародних виданнях, 1 навчальний посібник з грифом МОН, 27 тез доповідей на українських та міжнародних науково-практичних конференціях. Наукові уподобання: кадрове забезпечення машинобудівних підприємств.


Log in